බල්ලන් නිතර දිව එලියට දමාගෙන ඉන්නේ ඇයි?

images

බල්ලන් නිතර දිව එලියට දමාගෙන සිටින්නට හේතුව ඔබ දන්නවාද? ඒ බල්ලන් ඩහදිය පිට කරන්නේ දිවෙන් වන නිසා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s